Verlof aanvragen

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 25 14 08

Met een zekere regelmaat komen er aanvragen voor verlof. De schoolleiding is belast met de uitvoering van de leerplichtwet.

De regelgeving op dit gebied is als volgt:

– Alle kinderen moeten vanaf de eerste van de maand volgende op hun 5e verjaardag op school zijn ingeschreven en de school geregeld bezoeken. Dit houdt in dat de leerlingen uitsluitend vrij zijn in de vastgestelde vakanties.

– De locatiedirecteur mag aan bepaalde ouders/verzorgers die door hun beroep aantoonbaar niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunnen gaan, toestemming geven voor een extra vakantie van maximaal 10 dagen per jaar. Dit kan echter niet tijdens de eerste twee weken van het schooljaar.

– De locatiedirecteur mag verder maximaal 10 dagen per jaar extra verlof toestaan wegens ‘gewichtige omstandigheden’, zoals een verhuizing, huwelijk, ziekte van familieleden tot in de 3e graad, overlijden of vanwege het voldoen van wettelijke verplichtingen. Ook de vervulling van plichten die voortkomen uit godsdienst of levensovertuiging vallen onder het extra verlof. Als deze 10 dagen worden overschreden, moet de leerplichtambtenaar worden ingeschakeld.

– Verzoeken om vrijstelling van de leerplichtwet moeten ruim van tevoren (minimaal een week) schriftelijk worden ingediend. De reden moet duidelijk omschreven zijn. Hiervoor zijn op de school speciale formulieren beschikbaar. De locatiedirecteur zal op dit formulier te kennen geven of het verzoek al dan niet ingewilligd wordt

U kunt het formulier op de Regenboog verkrijgen of u kunt het formulier hier downloaden.